Hjem

Avreise/ Departure

Legg igjen en kommentar

Først kommer den norske delen, så den engelske

The English version is at the bottom of this post!

 

This is going to be the last blog post with English text! I’m really sorry for this, but the reason of having the blog in English was because we got a task from our English teacher to write the blog in English while we were in Malta. Now I have arrived Norway, and the task is over. Well, of course I could continue with the English blog, but it’s too much extra work for me to blog in both English and Norwegian! I’m really sorry for this, and I hope you understand! Thank you for following me these weeks, and I hope you enjoyed the blog! 😀

 

Hade bra Malta 😦 Hallo Norge! 😀

 

Jepps, i dag begynte dagen ganske tidlig! Vi måtte stå opp kl. 06:00 fordi vi skulle ta bussen til flyplassen kl. 06:50. På denne tida fekk vi pakket og sett gjennom leiligheten, slik at vi ikkje manglet noko. Det var mange trøtte, triste, men også glade fjes! 😀

 

Så kl. 07:00 gjekk bussen fra Residencen og kjørte oss heilt bort til inngangspasrtiet til flyplassen! 😀

 

På flyplassen sjekket vi inn bagasjen og gjekk til tax-free-en. Her kjøpte eg meg nokre M&M! Desse kommer eg nok til å gi til broren min ettersom han ville ha litt snop! 😉 Etter det var det kun å sette seg ned å vente på å gå om bord i flyet.

 

På flyturen mot München tok eg nokre bilder av Italia, fjellkjeden som er der og litt av skyene! Det er faktisk ganske kejkt å ta bilder fra flyet! 😀 Bilder og slikt kan du sjå i slutten av dette blogginnlegget.

 

Fremme i München  var det stort sett å skynde seg til å finne gate-en, ettersom flyet kom snart! 🙂 Så det blei ikkje all verden med kikking rundt på butikker her. Det var ein meir stram tidsplan på heimturen, enn når vi skulle bort, da vi måtte vente i over 2 timer! 😛

 

På flyet bort mot Oslo fekk eg meg ein kopp kaffi. Denne nøyt eg saman med god musikk og god utsikt! 😀 Det var deiligt å tenke på at eg snart var tilbake i Norge! 😀 Eg tok også eit bilde her, når vi flaug over Danmark! 😀 Bildet ser du i slutten av blogginnlegget! 😉

 

Vel fremme i Oslo måtte vi sjekke inn bagasjen på ny. Dette må vi gjere for at tollen skal sjekke gjennom bagasjen vår, for å sjå etter tollvarer! 😛 Dette var lettare sagt enn gjort. Her stressa vi fletta av oss rett og slett! Det var eit fullt kaos, med mange folk og at vi ikkje fant fram. Heldigvis i alt stresset fant vi fram og fekk sjekket inn bagasjen og fekk boardingpass. Etter det var det ein lang ventetid i sikkerhetskontrollen. Flyet gjekk snart og vi måtte stresse og skunde oss gjennom denne sikkerhetskontrollen og gå fort til gaten som flyet ankom.

 

På flyet heimover til Haugesund fekk eg endelig slappet av og senket skuldrene og tenke på at eg endelig skal få komme heim! 🙂 Eg snakket også med ei bibliotekar fra Skeisvang VGS. som hadde vore på eit kurs. Så det blei litt snakk mellom oss om turen våres til Malta og om Kronprinsparet sitt besøk til Skeisvang vgs, angåande Dignity Day! 🙂

 

Da flyet endeligt hadde landet og eg hadde tråkket foten min på kjent, norsk jord igjen, gledet eg meg til å få bagasjen og komme meg heim! 🙂 Men trur du ikkje at bagasjen min låg igjen på Oslo? Joda, her hadde flyselskapet glømt igjen bagasjen min i Oslo. Så da får eg ikkje bagasjen før tidligast i morgen! Men men, ingen sure miner! Eg er komt heim og bagasjen kommer iløpet av morgendagen, så det er ikkje fullstendig krise! 😛 Slikt skjer, og det skjedde jo med ei fra helse og sosial og ein fra elektor også. Så dei glømte ein bagasje fra alle dei tre linjene som var på tur 😛 hehe 🙂 Jepps, men då snakkes vi etter påskeferien! Eg vil ønske dere ein fin helg og ein fin påske, der dere koser dere! 😀

 

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Shallabais! 😀

 

 – Lasseboy 😉

 

THE ENGLISH VERSION

Bye bye Malta 😦 Hello Norway 😀

Yep, today, the day started quite early! We had to get up at 6:00 because we had to take the bus to the airport at 6:50. At this time we were packed and looked through the apartment, so we could see that we didn’t missing anything. There were many tired, sad, but happy faces! 😀

So, at 7:00 we took the bus from the Hotel and the bus drove us all the way over to the door to the airport! 😀

At the airport we checked in our luggage and went to the tax-free. Here I bought me some M & M! I am going to give these to my brother because he wanted some candy! 😉 After that we were just sitting and waiting to board the plane.

On the flight to Munich, I took some pictures of Italy, the mountains, which is there and some of the clouds! It’s actually quite fun to take pictures from the plane! 😀 The pictures can you see at the end of this blog post.

When we finally arrived in Munich, it was mostly to hurry to find the gate, as the plane came fast! 🙂 So it wasn’t any time to watch around the shops here. It was a more tight schedule on the trip home than when we were traveling down to Malta, when we had to wait over 2 hours! 😛

On the plane over to Oslo, I got me a cup of coffee. I enjoyed the cup of coffee together with good music and a great view! 😀 It was great to think that I would soon be back in Norway! 😀 I also took a photo here, when we flew over Denmark! 😀 The picture can you see at the end of this blog post.

Arriving in Oslo, we had to check in the luggage again. We needed to do that because the customs wanted to see if we had something customs goods! 😛 This was easier said than done. We stressed a lot! It was a completely chaotic, with many people and that we didn’t found out were to go. Fortunately, in all the stress we found out and got checked in luggage and got boarding pass. After that it was a long waiting time at the security checkpoint. The plane were almost about to take off and we had to rush and hurry through the security checkpoint and go quickly to the gate as the plane arrived.

On the flight back home to Haugesund, I was finally relaxed and lowered my shoulders and thought that I finally get to come home! 🙂 I also spoke with a librarian from Skeisvang VGS. who had been on a course. So there was some talk between us about our trip to Malta and the royal couple’s visit to Skeisvang vgs, regarding about the Dignity Day! 🙂

When the plane landed and I had stepped my foot on the famous, Norwegian soil again, I enjoyed myself to get the luggage and get me home! 🙂 But didn’t you think that my luggage was lying in Oslo? Yes, here the airline company had forgotten my luggage back in Oslo. So I did not get my luggage before earliest tomorrow! But however, I’m not mad! 😛 I have come home and the luggage was coming during the next day, so it is not complete crisis! : P Shit happens, and it happened with the one from the health and social services and one from electro as well. So they forgot a baggage from all the three lines that were on a trip: P hehe 🙂 Yeah, but we will be talking after the Easter holiday! (but only in norwegian, unfortunately) I want to wish you a nice weekend and a nice Easter, and hope you have a great time! 😀

 

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Bye Bye! 😀
 – Lasseboy 😉

Dag 24 på Malta – Siste dagen i Malta! :( / Day 24 in Malta – The last day in Malta! :(

Legg igjen en kommentar

Først kommer den norske delen, så den engelske!

The English version is at the bottom of this page!

 

I dag var det aller siste dagen her på Malta og på skolen. Dette var jo sjølvsagt ganske trist å tenke på at eg ikkje skal tilbake til dei kjekke folka! Men det er slik det er… Det skal jo også bli kjekt å komme seg heim også! 😀 Borte bra, men hjemme best! 😉

På skolen satte eg alle bildene sammen til eit storyboard og snakket litt med Åsmund angåande bildene. Åsmund sa at bildene såg ganske greie ut, det var småting som kunne ordnes på, men siden dette var dei siste timane og slikt, så bestemte han seg for at bildene var greie nok til å leveres inn. Derfor satte eg dei sammen til eit storyboard i ei A3 format. Etter det snakka Åsmund og Chris saman om at det kanskje var best å levere storyboardet inn i eit A4 format. Derfor måtte eg endre på heile storyboardet, men dette gjorde ingeting, ettersom det gjekk ganske fint å fikse på det! 😀 Så etter ei lita stund fekk eg storyboardet skalert ned til A4 størrelse. Etter det var timen ferdig! Eg håndhilste på Chris og sa at eg hadde hatt det kjekt og at det var hyggelig å møte ham.

 

A3 format av storyboardet kan du sjå her –> Storyboard – A Werewolfs Night A3

A4 format av storyboardet kan du sjå her –> Storyboard – A Werewolfs Night A4

 

Siden vi ikkje hadde fleire timer denne dagen, var denne dobbeltimen dei siste timane mine på MCAST Institute of Art and Design. Så da gjekk vi til bussen og tok bussen hjem til Residencen! Siden eg var ferdig med oppgavene, satte eg meg ned og slappet av litt! 🙂 Det var deilig og endelig få senke skuldrene og berre slappe heilt av. Men den roen og freden varte ikkje lenge ettersom eg måtte tenke på å pakke saman sakene mine og sjekke at eg ikkje har overvekt! Etter mykje styr og ståk fant eg ut at eg hadde 22,55 kg i kofferten. Det vil seie at eg har 450 g før eg kommer på overvektsiden. Eg kan totalt ha 23 kg med meg i kofferten vil eg tru! 🙂 Så eg har funnet ut at eg bør ha litt ekstra klede på meg på turen, for at det ikkje skal bli overvekt! 😛 Men nå er alt pakket og klart, og turen videre går tilbake til Norge! 😀

 

Pakket og klart

Pakket og klart!

Jepp jepp, neste innlegg som eg kommer til å publisere her på bloggen vil da bli gjort i Norge. Når eg kommer heim og har fått pakket ut så kan eg skrive eit lite blogginnlegg om turen heim og om dagen generelt! 😀 Etter det vil neste blogginnlegg komme etter påske! Så da ønsker eg dere ein flott dag i morgon også satser vi på at det blir ein fin reise heim for både meg og resten av gjengen som er med her til Malta! 😀 Så snakkes vi i morgon kveld! 😉

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

 

THE ENGLISH VERSION

 

Today was the very last day here in Malta and at school. This was of course very sad to think that I’m not going back to the class! But that’s the way it is … but it is going to be nice to get home too! 😀 To be away is good, but home is the best! 😉

At school, I put all the images together into a storyboard and talked with Åsmund about the pictures. Åsmund said that the pictures looked pretty nice, but it was some few things that I could have done better, but since this was the last lessons and such, he decided that the pictures were nice enough to be handed in. So I put them together into a storyboard in an A3 format. After that Åsmund and Chris talked together that it might be best to deliver the storyboard in an A4 format. So I had to change the whole storyboard, but that didn’t do anything, as it went pretty good to fix it! : D So after a little while, I got the storyboard scaled down to an A4 size. After that the 2 final hours was done! I shook hands with Chris and said I had a good time and that it was nice to meet him.

 

A3 format of storyboardet you can see here –> Storyboard – A Werewolfs Night A3
A4 format of storyboardet you can see here –> Storyboard – A Werewolfs Night A4

 

Since we didn’t have any other hours that day, this was the last double hours of my lessons at MCAST Institute of Art and Design. We went to the bus and took the bus home to the Residence! Since I finished my tasks, I sat down and relaxed a bit! 🙂 It was delicious to finally relax and just relax all the way off. But the tranquility and peace did not last long, since I had to think about packing my stuff together and make sure I didn’t have any overweight! After much stress, I found out that I had 22.55 kg in the suitcase. This means that I have 450 g before I have overweight. I can have a total of 23 kg with me in the suitcase, I think and hope so! 🙂 I have also found out that I should have some extra clothes on me along the trip home. If I don’t, I get overweight! 😛 But now everything is packed and ready, and the trip will now go to Norway! 😀

 

Packed and ready

Pakket og klart!

Yep yep, the next post which I will publish here on the blog will be made in Norway. 🙂 When I come home and have packed out all of my clothes and stuff, I will write a little blog about the trip home and the day in general! : D After that, the next blog post will come after Easter! So I wish you a great day tomorrow too, we hope that it will be a nice trip home for me and the rest of the guys that I travel with here in Malta! 😀 So we will talk tomorrow at the evening! 😉

 

See you! 😀

 

– Lasseboy 😉

Dag 23 på Malta – Mot slutten av oppholdet + mot slutten av oppgave 4 / Day 23 in Malta – At the end of the stay + at the end of task 4

Legg igjen en kommentar

Først kommer den norske delen, så den engelske

The English version is at the bottom of this post.

I dag begynte dagen med at vi gjekk på skolen! I dag starta vi kl. 10 og sluttet kl. 12. Dette var dei siste timane med den klassen som vi er  blitt mest kjent med 😦 Det var veldig trist, men det er berre slik det er! På skolen jobba eg meg finpussing av oppgave 4. Her fekk eg litt tilbakemelding og hjelp av Åsmund.

Etter skolen fokuserte eg på det som Åsmund sa og fiksa dette. Etterpå satte eg meg ned og skreiv MEP refleksjon til denne oppgava. Her skreiv eg rundt 900 ord, der kravet var 600-700 ord. Eg håper jo at det er godkjent sjølv om eg har skrevet meir enn det eg burde! 😀

Etter nokre timer med skriving av refleksjon og musikkspeling, begynte eg med å ta bildene som eg trengte til å fullføre oppgåve 4. Det var vanskelig å ta bildene sjølv, ettersom eg var aleine i leiligheten. Da måtte eg improvisere og finne gode plasseringer for kameraet, slik at det kunne ta bildet slik eg ville! 😛 Eg klarte til slutt å ta dei to bildene eg trengte, og fekk manipulert desse inn i storyboardet! 😀 Så da var alle bildene klare og storyboardet er ferdigt! 😀 Endelig er eg ferdig! Nå må berre Åsmund og Chris komme med tilbakemeldinger også fikser eg på desse iløpet av skoledagen i morgon. Så etter det er eg fullstendig ferdig med oppgavene i Malta og målet mitt går i oppfyllelse! 😀 Det ferdige produktet så langt kan du sjå nedenfor! 😀

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Jepps, så planen i morgon er å gå på skolen, slappe av, kose meg! :D…… og pakke! 😦 Ja, nå er eg ved oppholdets ende! Trist nok! 😦 Eg har kost meg utrolig mykje og har vore med ein flott gjeng og opplevd mykje her i Malta! 😀 Det har vore ein uforglemmelig tur!, men nå er den snart slutt! Men så er det jo alltids godt å komme seg heim også! Så ei positiv side er det jo ved det! 😛

Jepp jepp! 😀 I morgen vil dere da kanskje få sjå ein oppdatert versjon av oppgave 4 dersom Åsmund og Chris vil at eg skal endre på noko! Så da snakkes vi da! 😉

Shallabais! 😀

 – ­Lasseboy 😉

 

THE ENGLISH VERSION

 

The day today began that we went to school! Today we started at 10 o’clock and finished at noon. This was the last lessons with the class that we are most familiar with :(It was very sad, but it’s just the way it is! At school I worked with polishing task 4. Here I got some feedback and help by Åsmund.

After school, I focused on what Åsmund said and to fix this. Afterwards I sat down and wrote a MEP reflection/essay to this task. Here, I wrote about 900 words, where the requirement was 600-700 words. I hope that it’s approved, even though I have written more than I should! : D

After some hours of writing the reflection/essay and playing music, I began taking pictures as I needed to complete task 4. It was hard to take pictures of myself, because I was alone in the apartment. Then I had to improvise and find suitable locations for the camera, so that it could take a picture that I could use! : P I finally managed to take the two pictures I needed, and manipulated these into the storyboard! : D So, all pictures are clear and the storyboard is finished! 😀 Finally I’m finished! Now, only Åsmund and Chris have to give me feedback, so that I can fix the errors during the school day tomorrow. So after that I am completely finished with the tasks in Malta and my goal come true! : D The finished product as far as now can you see below! : D

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Yep, so the plan for tomorrow is to go to school, relax, have fun! 😀 …… and pack! 😦 Yes, now my stay is at the end. Sadly enough! :(I have enjoyed myself very much and have been with a great group and experienced a lot here in Malta! 😀 It has been an unforgettable trip! But now it soon ends! But then it’s always good to get home too! So there it’s a positive side about it after all! 😛

Yup yup! 😀 Tomorrow you will maybe get to see a updated version of task 4 if Åsmund and Chris wants me to change anything! So we talk then! 😉

See you! 😀

– Lasseboy 😉

Dag 22 på Malta – Finpussing på oppgave 4 / Day 22 in Malta – Polishing task 4

1 kommentar

Først kommer den norske delen, så den engelske.

The English version is at the bottom of this page.

 

I dag var planen å gå på skolen for å høre på den presentasjonen som var utsatt fra sist tirsdag. På veien bort snakket vi (mediagjengen) om at vi var nokså sikre på at denne presentasjonen var vel ikkje i dag heller. Da vi såg ned på skolen, såg vi Åsmund (læraren vår) i inngangspartiet som var på veg opp mot oss. Han hadde eit lurt smil rundt munnen og kom mot oss. Da hørte eg bak meg at nokon fra mediagjengen sa, «ja, nå kan vi sjå det på Åsmund at denne presentasjonen er avlsyst igjen!» Å hadde ikkje hun rett? Joda, presentasjonen var avlyst igjen, noko som betyr at vi ikkje kommer til å få høre om denne presentasjonen om printing. Dette var jo virkelig trist og Åsmund likte heller ikkje dette her, men vi må berre godta det slik det er, ettersom vi er kun gjester! 😛

 

Så da endte turen tilbake til Residencen. Her satte eg meg ned og jobbet hardt og lenge med å finpusse på oppgave 4. Her mangler eg nå kun 2 bilder til å redigere. For at eg skal få redigert desse bildene trenger eg to bilder av meg sjølv, som planen er å ta i morgen. Etter det må eg plassere desse inn i bildet, endre på lys og slikt, så er bildene så og seie klar! 😀 Så da må eg berre skrive MEP refleksjonen, så er eg ferdig med alle oppgavene her i Malta. Noko som betyr at dersom eg jobber utroligt hardt i morgen vil eg bli ferdig og kan vise produktet på torsdag til Chris. Dette er noko som eg ønsker virkelig mykje, slik at eg har nådd målene mine for turen her til Malta.

Her er bildene for så langt! 😀 Planen er å fikse på 2 bilder til, sjekke gjennom alle bildene + finpusse på det som er feil og skrive MEP refleksjon, så er oppgava ferdig! 😉

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Ellers har det ikkje skjedd så mykje. Dagen har stort sett kun vore å jobbe med oppgava. Men siden eg snart er ferdig, skal det bli godt å komme hjem og ha påskeferie. Sjølv om eg skal jobbe mykje i påskeferien også, med blant anna mekke bil, øve på samfunnsfag prøve og gjere klar ein norsk presentasjon og jobbe på Pizzabakeren, så skal det uansett bli kjekt å komme hjem, men også få slappe av litt! 😀

 

Jepps, men då snakkas me i morgen for videre oppdatering på oppgave 4, noko som sannsynleg blir den siste oppdateringen med bildene! 😀 Det er det eg satser på! 😉

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

 

THE ENGLISH VERSION

Today the plan was to go to school to listen to the presentation that was postponed from last Tuesday. On the way out we talked (media team) that we were fairly confident that this presentation was not going to be presented today as well. When we looked down at the school, we saw Åsmund (our teacher) in the entrance which was on its way towards us. He had a sly smile around the mouth and came towards us. Then I heard behind me that someone from the media crowd said, «We can see it on Åsmund that this presentation is canceled again,» And wasn’t this right? Sure, the presentation was canceled again, which means that we are not going to hear about this presentation on printing. This was really sad and Åsmund didn’t like this, but we must just accept it, since we are only guests! 😛

So the trip ended back to the Residence. Here I sat down and worked hard and long to finish the task 4. I am now only missing 2 images to edit. To get these edited images I need two photos of myself, as the plan is to take tomorrow. I have to put these into the storyboard, changing lights and such, so the pictures become finished! 😀 So I have to just write the MEP reflection/essay, then I’m finished with all the tasks here in Malta. Which means that if I work very hard tomorrow, I will be ready, and can display the product on Thursday to Chris? This is something I really want a lot, so I’ve reached my goals for the trip here in Malta.
Here are the pictures so far! : D The plan is to fix the two images, check through all the photos + polishing on what is wrong and write MEP reflection/essay, and then the task is done! 😉

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Otherwise it has not happened so much. The day was pretty much just to work with the task. But as soon as I finished, it will be good to come home and have the Easter holiday. Although I will be working a lot during the Easter holiday as well, as styling my car, practice social studies test and make ready a Norwegian presentation and working at Pizzabakeren, and it will anyway be nice to come home, but also relax a bit! 😀

Yep, but we will be talking tomorrow for further update on task 4, which likely will be the last update with the pictures! 😀 That’s what I hope! 😉
See you! 😀

 

– Lasseboy 😉

Dag 21 på Malta – Jobbing med oppgave 4 / Day 21 in Malta – working with task 4

Legg igjen en kommentar

Først kommer den norske delen, så den engelske

The English version is at the bottom of this post.

 

I dag har eg nok ein gang jobbet med oppgave 4. Her har eg funnet ulike varulver som eg kan bruke til bildene mine. På eit av bildene kommer eg til å gjere meg om til ein varulv. Slik at eg følgjer ein tutorial, som gir meg instrukser om korleis eg kan manipulere meg sjølv om til ein varulv. Fortsatt er mange av bildene kun grovskisser. Eg jobber enda med å finpusse og gjere siste innsats på oppgava. Planen min er å bli ferdig til onsdag/torsdag, slik at Chris kan få sjå korleis eg har løyst oppgava + at eg har på ein måte klart det innen tidsfristen! 😀 Så eg har jo eigentleg ikkje så mykje igjen. Kun finpussing og refleksjonsskriving på 600-700 ord, noko som eg trur eg kommer til å bruke nokre timar på. Eg liker alltid å ha god tid til refleksjonsskriving, ettersom eg liker å være reflektert rundt eiget produkt. I denne refleksjonen er det kun fremgangsmåten som trengs!

 

Vi har også vore på skolen i dag for ein time. Her fekk vi jobbet litt med oppgavene. Siden det ikkje er internett i det klasserommet som vi var i, var det vanskelig å finne inspirasjon, tutorials og bilder til oppgavene. Derfor bestemte vi oss for å være i Residencen istedenfor å gå på skolen i siste time. Dette fekk vi beskjed om var greit fra både Åsmund (vår lærer) Melanie (Avdelingsleder ved MCAST Institute of Art and Design) og ein sekretær ved skolen. Så da hadde vi gitt beskjed om dette slik at dei visste kvifor vi ikkje var der. Det er alltid høffeleg og best å gi beskjed om noko.

Dette er det som eg har gjort iløpet av denne dagen! 😉

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Utenom det har det eigentleg ikkje skjedd så mykje! Eg har rett og slett kun jobbet i dag med oppgava. Noko som eg meiner er best, siden eg må bli ferdig før/innen torsdag. Men som sagt er eg godt på vei til å bli ferdig. Eigentleg var planen i dag å spille fotball med nokon ifra Residencen i 20:00 tiden, men dette blei avlyst. Så da blei det heller bloggskriving + jobbing med oppgavene! 😉

Håper dere alle får ei fin veke og har det kjekt. I morgon skal vi sannsynleg på ein presentasjon om printing. Dersom dere husker tilbake ei veke, skreiv eg det samme! Da blei jo denne presentasjonen avlyst, men i morgen er planen at vi skal bort til skolen og høyre på denne presentasjonen! 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

 

 

THE ENGLISH VERSION

Today I have once again worked with the task 4. I found various werewolves that I can use on my photos. On one of the pictures I am going to make me into a werewolf. So I will follow this tutorial, which gives me instructions on how I can manipulate myself into a werewolf. Still, many of the pictures are only in rough sketches. I still work with polishing and make the last effort on task. My plan is to be completed by Wednesday / Thursday, so Chris can see how I have solved the task + that I have done the task before deadline! 😀 So I’ve got really not much left. Only polishing and writing an essay in about 600-700 words, which I think I’ll use a few hours on. I always like to have a good time for the essay writing, because I like to be reflected around my own product. In this essay, I will only talk about my work process.

We have also been at school today for an hour. Here we had worked a bit with the tasks. Since there is no internet in the classroom that we were into, it was difficult to find inspiration, tutorials and images to the tasks. Therefore, we decided to be in the Residence instead of going to school in the last hour. This was okay for both Åsmund (our teacher) Melanie (Department of MCAST Institute of Art and Design) and a secretary at the school. So then we had given notice of this, so that they knew why we were not there. It is always best to let them know about it.
This is what I have done during this day! 😉

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Outside of that it has not really happened so much! I have simply just been working today with the task. Something that I think is best, since I have to finish before / by Thursday. But as I said, I’m well on track to be finished. Actually, the plan was now to play football with somebody from the Residence at  8:00 p.m., but this was canceled. So instead I was writing the blog + working with the task! 😉
Hope you all have a nice week. Tomorrow we will probably hear the presentation about printing. If you remember back a week, I wrote the same thing! Back then the presentation was canceled, but tomorrow is the plan that we are going to school and hear about this presentation! 😀
See you! 😀

– Lasseboy 😉

Dag 20 på Malta – Oppgave 4 / Day 20 in Malta – Task 4

2 kommentarer

Først kommer den norske delen, så den engelske

The English version is at the bottom of this post!

 

Dagen i dag er bitt brukt til å jobbe med oppgave 4. Nå er eg endelig i gang med manipulasjon og redigering! Så nå nærmer eg meg til å bli ferdig med grovskissene til bildene. Etter det er det finpussing + redigere og manipulere dei vanskelige delane, slik som å lage til ein varulv. Dette kommer til å kreve tid og vil derfor bli gjort i slutten. Så nedover her er det ulike bilder som ikkje det er noko særleg med elementer på… Her vil varulven komme. Du kan kikke på storyboardet som eg har lastet opp for nokre dager siden og kombinere bildene her med storyboardet! 😀

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Så dette er stort sett det eg har jobba med i dag. Eg har nok ein gang tatt å vaska klærne mine, noko som viste seg til å gå heilt fint! 😀 Nå er det 5 dager igjen før vi reiser heim…. Det har vore ein flott, kjekk og spennande reise, men det skal bli godt å komme heim også 🙂

 

Etter jobbingen tok vi pause ved Hard Rock Cafe i Paceville/St. Julians. Her kjøpte vi oss god mat og drikke og storkoste oss! 😀 I denne cafeen var det flott innredning med ulike gitarar frå ulike personer. Blant anna såg eg ein gitar av Paul McCartney og Slash. Så her var det veldig flott. Her kjøpte eg meg eit glass og ei T-skjorte. Siden eg allereie hadde Hard Rock t-skjorte frå London, måtte eg nesten kjøpe ei T-skjorte frå her også, som kan kanskje vere ein begynnelse på ein samling? 😀

 

Uansett så snakkes vi i morgon for videre oppdatering av oppgåve 4! 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

 

THE ENGLISH VERSION!

 

I spent the day today by working with task 4. Now, I finally started with the manipulation and editing! So now I’m approaching me to be finished with rough sketches of the images. After that, the polishing + edit and manipulate the tricky parts, as to make someone into a werewolf. This is going to take time and I will therefore make it in the end. So, down here there are different images that it is not anything special with items on … Here will the werewolf be placed. You can look at the storyboard that I have uploaded for a few days ago and combine the images here with the storyboard! 😀

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

So this is pretty much what I have worked with today. I have once enough washed my clothes, which turned out to be quite nice! 😀 Now there are 5 days left before we go home…. It has been a wonderful, nice and exciting journey, but it will be good to come home too 🙂

After working with task 4, we took a break at the Hard Rock Cafe in Paceville / St. Julian. Here we bought food and drinks and had a great time! 😀 In this cafe, it was fine furnishings with different guitars from different people. Among the guitars and pictures, I saw a guitar by Paul McCartney and a guitar by Slash. Here I bought me a glass and a T-shirt. Since I already had a Hard Rock t-shirt from London, I had to buy a T-shirt from here as well, which may be a beginning of a collection? 😀

Anyway, we will talk tomorrow for further updates of Task 4! 😀

 

See you! 😀

 

– Lasseboy;)

Dag 19 på Malta – Besøk av øya Gozo / Day 19 in Malta – Visiting the island Gozo

Legg igjen en kommentar

Først kommer den norske delen, så den engelske

The English version is at the bottom of this page!

 

Joda, idag var dagen kommet! Dagen vi skulle reise til Gozo! 😀 Eg har faktisk gledet meg lenge til å besøke denne øya. Grunnen til det er fordi det har hørt så idyllisk ut + at eg skulle snorkle for å sjå på det fantastiske undervannslivet i Malta.

Dagen startet med at vi tok ein båt fra Sliema til Gozo. Denne båten var ikkje slik eg trudde at det var. Eg hadde tankar om at vi skulle ta ei ferje bort til Gozo, men det som møtte oss var ein form for blanding av daycruiser og landstedsbåt. Først hadde eg litt fordommar til dette, ettersom det såg litt trangt å ha 30 personer oppi båten, men når eg først kom opp i båten, viste det seg at det var god plass og var ein veldig fin og behaglig reise! 😀

Vel fremme i Gozo tok vi ein minibuss rundt om på øya. Første stoppet vi tok var ved verdens eldste tempel. Desse blei bygd tusenvis av år før kristus. Dette var jo veldig spennande å sjå på noko som var så gammalt, men det var ein liten skuffelse også. Det var på ein måte berre som å sjå på nokre steiner som var stablet sammen. Det var ikkje eit tempel som eg hadde sett føre meg, men men, uansett var det spannande og det var fin utsikt ut over Gozo frå tempelet.

Etter 30 min ved tempelet tok vi turen videre mot hovudstaden Victoria. Her var det eit marked, der folk selte ulike ting. Det var spennande og litt løye å sjå på alt som var til salgs og å sjå på markedslivet. Her åt eg lunsj saman med lærerane også. Helse og sosial læraren som fylte året i dag (Hipp Hurra! 😀 ) fortalte om ein mann som var å selte bukser på markedet her. Hun fortalte om når hun kjøpte ei bukse fra ham. Han klarer å få buksa på, sjølv om du har ei anna bukse på deg. Men sjølv om han klarte det, fekk ikkje denne læreren å få på seg buksa når hun kom heim til Norge. (Beklager dersom dette var litt merkeligt forklart, men er litt vanskelig å forklare) Uansett så var denne mannen på markedet her enda og brølte ut etter folk om at dei måtte komme til ham å kjøpe bukser. I Victoria tok vi også å besøkte Citadellet. Dette var ein stor mur. Her hadde vi utrolig fin utsikt over heile Gozo. Her tok eg også fleire bilder, som sammen skapte eit panorama bilde over landskapet og utsikten! 😀

Panorama bildet frå Citadellaen! 😀

Panorama over Gozo

Etter ein time med vandring rundt i Victorias gater gjekk turen videre ned til sjøen. Her var det flott utsikt over havet og denne slags «broa». Her tok vi mange bilder og koste oss mykje. Vi gjekk også over «broa» og til toppen for å sjå utenfor kanten. Eg la meg ned på magen, stakk hovudet og kameraet over kanten og kikket og tok bilder. Eg kan være ærlig å seie at det kriblet og stakk i magen. Eg var ørlite nervøs for å dette ned, siden det var veldig langt ned. Det gjaldt også å følgje med på kor du gjekk. Det var veldig humpete og du kunne fort snuble i noko. Så dersom ein ikkje var oppmerksom, kunne ferden ende ut i havet.

Så etter 30 min med å ta bilder å passe på kor vi gjekk, tok vi turen videre til ein annan by. Her var det badestranden som vi eigentleg skulle bade ved. Eg blei eigentleg veldig skuffet. Først av alt var det veldig lite + at det var rett utenfor fleire restauranter. Så dersom du gjekk ut i havet, blei du konstant beglodd. Så derfor badet eg ikkje her. Istadenfor gjekk eg rundt om og tok bilder og kjøpte suvenirer til familien. Alltid når eg er på tur eller er andre steder enn der eg bur, får eg den følelsen at eg er forpliktet til å kjøpe noko til dem. Så derfor gjekk eg rundt om på suvernirbutikker og kjøpte noko fint eg fant. Men her i denne byen var det veldig fint og hadde veldig fin beliggenhet. Resten av gjengen åt mat her i byen. Siden eg hadde ete i Victoria, så var det ingen vits å ete her.

I denne byen var vi faktisk nokså lenge. Så etter nokså lenge tok vi turen tilbake til båten. På båten skulle vi ta turen bort til Camino og den blå lagunen. På turen bort til Camino prøvde vi å god snakke med kapteinen på båten om det var mulighet for oss å bade her. Sjøen var krystall klar og den var veldig idyllisk og fint. Kapteinen sa at vi kun hadde betalt for Gozo, så det var dessverre ingen mulighet for det. Det var ei sukk gjennom heile gjengen. Dette sukket må nok kapteinen ha hørt, fordi når vi kom fram sa han at vi kunne skunde oss og bade i 10 min. Denne sjansen greip eg og kastet av meg klærne (hadde sjølvsagt badebukse), tok fram dykkermaske og hoppet ut i sjøen. I dykkermaska kunne eg sjå sandbotn så langt øye kunne sjå. Så eg såg ikkje noko særleg idyllisk undervannsliv, men det var friskt og fint med ein liten dykkert.

Turen videre gjekk til den blå lagunen. Dette var utroligt flott. Sjøen var så blå som det overhode er mulig. Det var eit fantastisk og flott syn. Kapteinen kjørte også så langt han kunne komme inn i hulene. Dette var veldig spennande og flott. Det var eigentleg nokså ubeskriveligt flott.

Etter det var turen ferdig og vi kjørte tilbake til Sliema. I fra Sliema reiste vi tilbake til Residencen og lagte oss mat og slappet av etter ein lang, flott, konge og utroligt deilige dag i Gozo. Så eg har dessverre ikkje fått gjort noko med skoleoppgava i dag. Da blir det ekstra press i morgon for å bli ferdig, i denne veka. Eg trur ikkje at målet er oppnåeleg, slik som det ser ut til å vere nå. Men eg har heilt til torsdag til å bli ferdig, og til det skal eg vere ferdig. Utenom det kan du sjå alle bildene frå turen i slideshowet under her! 😀

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Postkort som var ei lita oppgavå frå medialæraren Åsmund. Oppgava var å ta eit flott bilde frå Gozo og lage eit lite postkort ut av det. Her har eg tatt eit HDR-bilde! 😀

Postcard Gozo

 

Håper dere fortsatt får ei fin helg og koser dere! 😀 Så snakkes vi i morgon for videre oppdatering på oppgave 4! I morgon må eg virkelig få startet med å manipulere på denne oppgava!

 

Shallabais! 😀

 

–  Lasseboy 😉

 

THE ENGLISH VERSION

 

Yes, finally was the day here! The day we would travel to Gozo! 😀 I’ve actually looked forward to visit this island. The reason of this is because I’ve heard it’s idyllic + I would snorkel/dive to look at the amazing underwater life in Malta.

The day started whit that we took a boat from Sliema to Gozo. This boat was not as I thought it was. I had thoughts that we would take a ferry over to Gozo, but that which met us was a kind of mixture of day cruiser and a normal boat. First I had some prejudice to this, as it looked a little small to have 30 people inside the boat, but when I first got into the boat, it turned out that there was plenty of space and was a very nice and pleasant journey! 😀

When we arrived in Gozo, we took a minibus around the island. The first stop we made was at the world’s oldest temple. These were built thousands of years before Christ. This was very exciting to look at something that was so old, but it was a little disappointed too. It was in a way that just looking at some stones that were stacked together. It was not a temple that I had thought it was, but, whatever it was exciting and a fine view of Gozo from the temple.

After 30 min at the temple we went on towards to the capital Victoria. Here there was a market where people sold different things. It was exciting and a little odd to look at everything that was for sale and to look at the market life. Here I ate lunch together with the teachers too. The health and social teacher which had birthday today (Happy Birthday! :D) told about a man who was selling pants on the market here. She said when she bought a pair of trousers from him. He manages to get his pants on, even if you have a different pant on you. But even if he did it, this teacher didn’t manage to wear the pants when she came home to Norway. (Sorry if this was a bit odd explained, but it’s a little hard to explain) Anyway, this man was on the market here yet, and roared out after people that they had come to him to buy pants. In Victoria we also visited the Citadel. This was a big wall. We had incredible views of the whole of Gozo. Here I took too many pictures, which together created a panoramic picture of the landscape and the view! : D

Panorama image from Citadellaen! 😀

Panorama over Gozo

After an hour of wandering around the streets of Victoria went on to the sea. There were great views of the ocean and this kind of «bridge». Here we took many pictures and had a great time. We also went over the «bridge» and to the top to see the outside edge. I laid down on my stomach, stuck my head and the camera over the edge and looked and took pictures. I can honestly say that it tingled and stabbed in the stomach. I was slightly nervous about this, since it was very far down. You also had to watch out were you walked. It was very bumpy and you could easily trip over something. So if you weren’t aware, you journey would end in the sea.

So after 30 minutes of taking pictures and walking carefully, we went on to another city. Here it was a beach were we could swim. I was actually very disappointed. First of all, it was very little + that it was right outside many restaurants. So if you went out to the sea, you were constantly looked at. So I did not bath here. Instead, I went around and took pictures and bought souvenirs for my family. Whenever I’m on tour or in other places than where I live, I get the feeling that I am obliged to buy something for them. So I went around the souvenir shops and bought something nice I found. But here in this city, it was very nice and had a very nice location. The rest of the gang ate food in the city. Since I had eaten in Victoria, there was no point to eat here.

In this city, we were actually quite long. So after quite a long time we took a trip back to the boat. On the boat we should head over to Camino and the Blue Lagoon. On the trip over to Camino, we tried to talk to the captain of the boat if it were possible for us to swim here. The sea was crystal clear and it was very beautiful and nice. The captain said we only had paid for Gozo, so there was unfortunately no opportunity for it. There was a sigh through the whole gang. The captain must have heard our sigh, because when we arrived he said that we could hurry us and swim for 10 min. I grabbed this opportunity and threw off my clothes (of course I had trunks), took out the diving mask and jumped into the sea. In the diving mask I could see the sandy bottom as far as the eye could see. So I saw nothing particularly idyllic underwater life, but it was fresh and fine with a little swim.

The tour also went to the Blue Lagoon. This was amazing. The sea was as blue as we ever can think of. It was an amazing and beautiful sight. The captain also drove as far as he could get into the caves. This was very exciting and wonderful. It was actually quite great.

After that, the trip was finished, and we drove back to Sliema. In Sliema we went back to the Residence and made us some food and relaxed after a long, great, fun and very lovely day in Gozo. So I have unfortunately not managed to do something about my homework today. I do not think that my goal is achievable, as it seems to be now. But I have until Thursday to finish the task. Besides that, you can see all the pictures from the trip in the slideshow below! 😀

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

The postcard were a little task from the media teacher Åsmund. The task was to take a great picture from Gozo and create a small postcard out of it. Here I made a HDR image! 😀

Postcard Gozo

I hope you still get a nice weekend and have fun! 😀 So we will talk tomorrow for further updates on the task 4! Tomorrow I have to really get started manipulating this task!

 

See you! 😀

 

– Lasseboy 😉

Older Entries